top of page

Terms and conditions

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Maarten Deroey, handel drijvend onder de benaming SLOWIFY, met maatschappelijke zetel te 3150 Wespelaar, Elisabeth Willemslaan 43, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0820.039.285, e-mail hello@slowify.be (hierna genoemd ‘SLOWIFY’).

 

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen SLOWIFY of Maarten Deroey en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleidingspakket (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van SLOWIFY wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van SLOWIFY, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door SLOWIFY.

1.3. SLOWIFY behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. SLOWIFY draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevens vermelding door de Klant.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van SLOWIFY.

2.2. De overeenkomst tussen SLOWIFY en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door SLOWIFY. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terecht komen.

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. SLOWIFY blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor SLOWIFY zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Prijzen producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

3.2. SLOWIFY hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.

 

Artikel 4 – Prijzen diensten

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van SLOWIFY is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is SLOWIFY gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van SLOWIFY te voldoen, behoudt SLOWIFY zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien SLOWIFY expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan SLOWIFY te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft SLOWIFY in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van SLOWIFY over te dragen.

 

Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. SLOWIFY biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van SLOWIFY verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. SLOWIFY aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

Artikel 6 –Betaling via KMO-portefeuille

6.1. In Vlaanderen gevestigde KMO’s, kunnen voor bepaalde opleidingen die SLOWIFY aanbiedt, genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid.

6.2. In geval de Klant via KMO-portefeuille betaalt, dient het BTW-bedrag onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Vervolgens dient de Klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. De Klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij gehouden zijn de prestaties van SLOWIFY integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en de hierdoor toegekende subsidies – negatieve gevolgen zijn voor SLOWIFY, kan de Klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

 

Artikel 7 – Levering en risico-overdracht

7.1. Producten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

8.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door SLOWIFY krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van SLOWIFY beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

8.2. SLOWIFY doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van SLOWIFY, toegang tot de site onderbroken wordt. SLOWIFY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. SLOWIFY heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

8.3. SLOWIFY is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

8.4. Tenslotte kan SLOWIFY niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien SLOWIFY wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

8.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

8.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van SLOWIFY. SLOWIFY heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

8.7. SLOWIFY kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. SLOWIFY is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

Artikel 9 – Annulering van bestellingen

9.1. De bestelling van diensten zoals opleidingspakketten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer SLOWIFY een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

9.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

9.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR meer de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

9.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, vervaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door SLOWIFY, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van SLOWIFY, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van SLOWIFY.

 

Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens

11.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan SLOWIFY om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de vervaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van SLOWIFY. SLOWIFY verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.slowify.be/privacy&cookiespolicy.

11.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, SLOWIFY, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SLOWIFY te sturen.

11.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 12 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan SLOWIFY te worden gericht.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

13.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen SLOWIFY en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

13.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen SLOWIFY en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

 

 

Haacht, mei 2019

Privacy and cookies policy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Maarten Deroey, handel drijvend onder de benaming SLOWIFY, met maatschappelijke zetel te 3150 Wespelaar, Elisabeth Willemslaan 43, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0820.039.285, IBAN BE65 9733 6132 1596 BIC ARSPBE22, e-mail hello@slowify.be, URL https://www.slowify.be/.

 

Tenzij anders vermeld, is Maarten Deroey verwerkingverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

 

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag of de samenwerking die we aangaan. Meer bepaald kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie ivm. facturatiegegevens.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 

De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers.

 

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van SLOWIFY.

 

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

 

4. Cookies

Door het gebruik van een van de websites van SLOWIFY, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer. Door gebruik te maken van een van de websites, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

 

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving of aanvraag (traject- en aanvraagbeheer, facturatie, …) of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

 

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven en weggevers, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

 

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens te laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen.

 

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profilering).

 

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

 

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan hello@slowify.be.

 

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan hello@slowify.be.

 

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:

commission@privacycommission.be.

 

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in de webshop en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

 

 

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij hello@slowify.be en op https://www.slowify.be/.

 

 

 

 

Haacht, mei 2019

Privacy & cookies policy

Disclaimer

Deze website https://www.slowify.be/ is eigendom van Maarten Deroey, handel drijvend onder de benamingen “Slowify”, met maatschappelijke zetel te 3150 Wespelaar, Elisabeth Willemslaan 43, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0820.039.285, IBAN BE65 9733 6132 1596 BIC ARSPBE22, e-mail hello@slowify.be (hierna genoemd ‘Slowify’).

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://www.slowify.be/, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, creaties, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, trajecten, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Slowify of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op https://www.slowify.be/ is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Slowify levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Slowify de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Slowify kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via hello@slowify.be.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Slowify geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Slowify kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Slowify verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Privacybeleid

Slowify hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Meneer Maarten Deroey, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentie plug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

 

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan hello@slowify.be of via de website https://www.slowify.be/.

 

Slowify, Mei 2019

Disclaimer
bottom of page